Privacy Verklaring

Algemeen

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van iLost B.V., worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking bent u en iLost B.V. is de verwerker. iLost B.V. behandelt alle persoonsgegevens met vertrouwelijkheid en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om u een goede service te kunnen bieden, heeft iLost B.V. enkele gegevens van u nodig. Als u gebruik maakt van de diensten van iLost B.V., worden uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en eventuele (aflever)adres en interesses opgeslagen. De persoonsgegevens dienen volledig, juist en actueel te zijn. De gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van het iLost platform. Die gegevens geeft iLost B.V. in sommige gevallen gecontroleerd door aan derden, maar gebruikt iLost B.V. uitsluitend voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd. Bij het gebruik van haar applicatie kan iLost B.V. gegevens opslaan met betrekking tot de locatie van een gebruiker. Alvorens iLost B.V. deze gegevens opslaat zal de Gebruiker hiervoor om toestemming vragen. iLost B.V. maakt gebruik van deze locatiegegevens ten einde haar dienstverlening aan de gebruiker ter beschikking te kunnen stellen. iLost B.V. zal de eerdergenoemde locatiegegevens verwijderen zodra deze niet langer nodig zijn voor de optimalisatie van haar dienstverlening.

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door iLost B.V. worden verwerkt voor de volgende doeleinden: Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, om de diensten van iLost B.V. te kunnen leveren;

 • Om te factureren;
 • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van iLost B.V.;
 • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • Om te voldoen aan de op iLost B.V. van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • Ten behoeve van een ophaal- en/of afleveradres.
 • Analyse ten behoeve van doorontwikkeling van het zoekalgoritme en dienstverlening. De persoonsgegevens zullen worden aangewend om Gebruikers in staat te stellen met elkaar in contact te komen. iLost B.V. stelt uitgezonderd op grond van wettelijke verplichting onder geen beding de gegevens van Gebruikers ter beschikking aan derden, tenzij de Gebruiker er voor gekozen heeft om gebruik te maken van de organisaties waarmee iLost B.V. een overeenkomst voor een bepaalde dienst heeft gesloten en de gegevens voor het uitvoeren van deze dienstverlening noodzakelijk zijn.

Nieuwsbrief

We bieden een nieuwsbrief aan waarmee we jou willen informeren over onze aanbiedingen en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je ook weer kunt afmelden. Uiteraard wordt het abonneebestand van onze nieuwsbrief niet aan derden verstrekt.

Gegevensverstrekking aan derden

De persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan andere partijen dan iLost B.V., behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door iLost B.V. worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast is het mogelijk dat iLost B.V. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. iLost B.V. zal in een dergelijk geval uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting gehouden is.

Beveiliging gegevens

iLost B.V. respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn derhalve beveiligd opgeslagen in de database van iLost B.V. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van iLost B.V., voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Bovendien heeft iLost B.V. alle verwerken die met uw persoonsgegevens worden verricht, aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. iLost B.V. spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Dit betekent dat iLost B.V. in ieder geval gebruik maakt van:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • Automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Steekproefsgewijze controle op naleving beleid;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Een beveiligd intern netwerk;
 • Snelle correctie van onjuistheden in uw persoonlijke gegevens.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van iLost B.V., alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Als gebruiker van iLost B.V. heeft u het recht de uw betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U wordt dit verzocht schriftelijk of per email kenbaar te maken. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt. U kunt zich in een dergelijk geval wenden tot support@ilost.co.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

iLost B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of iLost B.V. op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website of de dienst van iLost B.V., (ii) informatie die op of via de website van iLost B.V. wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan iLost B.V. of u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van de dienst of website van iLost B.V., (v) misbruik van de website van iLost B.V., (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van iLost B.V. en de aan iLost B.V. gelieerde rechtspersonen.

Cookie beleid iLost B.V.

Om te zorgen dat de website van iLost B.V. goed werkt maakt iLost B.V. gebruik van cookies.

Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van een website. iLost B.V. maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein stukje data dat door een webserver wordt opgeslagen in de browser of in een daarvoor bestemde map op de harde schijf van de bezoeker. De door het cookie opgeslagen gebruikersinformatie maken het mogelijk een interactie tussen de website en de browser tot stand te brengen. Alle cookies die iLost B.V. gebruikt zijn veilig. U kunt hierbij denken aan het registreren van een IP-adres, het installeren van een cookie en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op de website van iLost B.V., onder meer ter voorkoming van fraude en de verbetering van de functionaliteit en inhoud van haar diensten.

iLost B.V. maakt gebruik van de volgende cookies:

Welke partij plaatst de cookies?Wat is het doel van het plaatsen van de cookiesHoe lang blijven de cookies geplaatst/bewaard?
GoogleCookie wordt geplaatst om inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker bij het bezoeken van de website en rapportages te kunnen maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.Max. 2 jaar
Facebook
Twitter
Cookies worden geplaatst na het klikken op de social bookmarking knoppen. Wij hebben geen controle op wat deze (derde) partijen daarmee doen.Max. 2 jaar
Mixpanel
Hotjar
Optimizely*
Cookies worden geplaatst om gedrag van onze bezoekers/gebruikers te kunnen analyseren.Max. 2 jaar
(*Max. 10 jaar)
HubspotCookie wordt geplaatst om (sales) leads te kunnen meten.Max. 10 jaar

Cookie-instellingen in uw browser

U kunt zelf de cookie-instelling van uw browser aanpassen om bepaalde cookies te weigeren of juist te accepteren. Bij bijna alle browser kan u via de "Help"-functie van die browser de informatie vinden om uw cookie-instellingen aan te passen. Indien u er middels uw browser voor zorgt dat bepaalde cookies niet worden geaccepteerd, kan het zo zijn dat sommige functies op de website van iLost B.V. niet meer (optimaal) functioneren.

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites van derden te vinden zijn. iLost B.V. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties wanneer u die websites bezoekt. We raden u daarom altijd aan om het privacy statement van de betreffende website goed te lezen.

Toepasselijk recht

Op deze Privacy Policy is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Privacy Policy zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijziging van deze Privacy Policy

iLost B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Policy op de hoogte bent.

Contact

Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en deze Privacy Verklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan: iLost BV, Weteringschans 165c, 1017 XD Amsterdam.

U kunt hiervoor ook e-mailen naar info@ilost.co of bellen met tel. 0900 4567865. iLost BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55241506. Het BTW-nummer van iLost BV is NL 8516.221.12.B01.

Privacy Verklaring versie 1.1, Maart 2016.